Regulamin

Regulamin warsztatów Akademia WypiekAna i Pracownia Cukiernicza WypiekAna

§1. Postanowienia ogólne

1. Niniejszy Regulamin dotyczy:

a. zasad organizacji Warsztatów Kulinarnych przez Organizatora;

b. warunków uczestnictwa w Warsztatach Kulinarnych realizowanych przez Organizatora;

c. zasad sprzedaży i wykorzystywania Voucherów na Warsztaty Kulinarne;

d. zasad i warunków rezerwacji, płatności i sprzedaży biletów na Warsztaty Kulinarne realizowane

przez Operatora.

e. zakupu produktów w Pracowni Cukierniczej WypiekAna

2. Określenia użyte w niniejszym Regulaminie oznaczają:

a. Bilet oznacza bilet PDF upoważniający Klienta do wstępu na Warsztaty Kulinarne;

b. Klient/ uczestnik oznacza osobę fizyczną posiadającą pełną zdolność do czynności prawnych, osobę fizyczną

prowadzącą jednoosobową działalność gospodarczą, osobę prawną oraz jednostkę

organizacyjnie posiadającą osobowość prawną, która korzysta z usługi oferowanej przez

Organizatora;

c. Operator oznacza Płatności są obsługiwane przez spółkę Blue Media S.A. z siedzibą w Sopocie przy ul. Powstańców Warszawy 6

d. Organizator warsztatów prowadzonych w ramach Akademi WypiekAna jest WypiekAna Anna Samsel ul. Jesionowa 13/2 Gdańsk 80-261 NIP 739-352-72-38 (zwana dalej ,,Organizatorem”).

e. Portal oznacza serwis internetowy dostępny w domenie internetowej www.wypiekana.pl i w subdomenie

internetowej sklep.wypiekana.pl;

f. Prowadzący oznacza osobę prowadzącą Warsztaty wskazaną przez Organizatora dla

każdego z warsztatów w Portalu;

g. Rezerwacja oznacza czasowe zablokowanie wskazanych przez Klienta Biletów lub Voucherów;

h. Umowa oznacza umowę zawieraną pomiędzy Organizatorem, a Klientem, na mocy której Klient

nabywa prawo do udziału w Warsztatach Kulinarnych;

i. Warsztaty Kulinarne oznaczają warsztaty kulinarne realizowane zgodnie z warunkami opisanymi dla

każdego z warsztatów w Portalu na stronie internetowej danego warsztatu i na które Bilety są

dostępne za pośrednictwem systemu sprzedaży biletów Operatora;

j. Vouchery oznaczają bilety upominkowe dostępne w Portalu lub zakupione w siedzibie

Organizatora.

3. Regulamin dotyczy wszystkich zakupów dokonanych za pośrednictwem Portalu oraz w

siedzibie Organizatora.

4. Dokonanie Rezerwacji, zakup Biletu, zakup Vouchera są jednoznaczne z akceptacją Regulaminu.

5. Klient potwierdza zapoznanie się z Regulaminem, poprzez zaznaczenie odpowiedniego pola w

Portalu podczas zakupu

6. Dokonując zakupu Klient wyraża zgodę:

a. na przetwarzanie jego danych osobowych w zakresie niezbędnym do dokonania Rezerwacji oraz

realizacji Warsztatów Kulinarnych przez Operatora i Organizatora

b. na wykorzystanie swojego wizerunku utrwalonego w sposób o którym mowa w par. 3 ust 3

Regulaminu nieodpłatnie i bezterminowo

- odpowiednio do zapisów ustawy o ochronie danych osobowych z dnia 10 maja 2018 rok (Dz. U z

2018 r poz.1000) dane nie będą udostępniane innym podmiotom z wyjątkiem podmiotów ustawowo

uprawnionych.

§2. INFORMACJE OGÓLNE O WARSZTATACH

1. Warsztaty prowadzone w ramach Akademii WypiekAna

organizowane są w salach kulinarnych dla osób dorosłych lub dzieci pod opieką osób

dorosłych (warsztaty dedykowane dla dzieci). Za dzieci biorące udział w warsztatach

odpowiedzialność ponoszą ich opiekuni.

2. Warsztaty odbywają się w miejscach wskazanych przez Organizatora

3. Uczestnik zgłaszając udział w warsztatach drogą elektroniczną akceptuje zaprezentowane szczegóły dotyczące warsztatów.

4. Liczba miejsc na warsztatach jest ograniczona i określana przez Organizatora.

5. Czas trwania warsztatów określa Organizator i informuje o nim przy opisie danych

warsztatów. Biorąc pod uwagę różny poziom umiejętności Uczestników, Organizator, po

Akademii WypiekAna stanowi przejaw działalności twórczej Anna Samsel o indywidualnym charakterze, w rozumieniu ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych. Naruszenie praw autorskich Anny Samsel skutkować będzie postępowaniem karnym i sprawą przed sądem cywilnym.

uzyskaniu zgody Uczestników, zastrzega sobie możliwość przedłużenia lub skrócenia

warsztatów, żeby Uczestnicy mogli wykonać zaplanowane potrawy. Na prośbę Uczestników, prowadzący może też skrócić warsztaty, bądź zmienić ich program.

6. Warsztaty mogą być prowadzone przez jedną, dwie lub więcej osób.

7. Organizator informuje, że do przygotowania wszystkich potraw podczas prowadzenia

warsztatów wykorzystywane są produkty mogące wywoływać reakcje alergiczne u

niektórych osób (np. orzechy, migdały itd.). Każdy Uczestnik, znając stan swojego

zdrowia i wyrażając zgodę na uczestnictwo w warsztatach, zobowiązuje się wziąć ten fakt

pod uwagę. W przypadku uczestniczenia w warsztatach, Uczestnik zobowiązany jest do

przestrzegania zasad żywieniowych, które nie spowodują zagrożenia dla jego zdrowia. W

przypadku wątpliwości co do zawartości przygotowywanych potraw należy skonsultować

się z osobą prowadzącą warsztaty. Organizator zastrzega, że podawany w opisie

warsztatów program (lista potraw) nie zawiera szczegółowego opisu składników

wykorzystywanych do przygotowania tych potraw. Tego typu informacje Uczestnik może

uzyskać kontaktując się z Organizatorem pod adresem wypiekana@wypiekana.pl

8. Organizator zastrzega sobie prawo do dokumentowania warsztatów za pomocą

urządzeń rejestrujących obraz i dźwięk i wykorzystywania zdjęć w swoich materiałach i

administrowanych przez siebie mediach elektronicznych, a Uczestnik wyraża na to zgodę

bez żadnych roszczeń.

9. Organizator zastrzega sobie prawo do wprowadzania modyfikacji w zakresie potraw,

które są przygotowywane na warsztatach, o ile nie zmienia to charakteru warsztatów ani

ich zakresu.

10. Określenia użyte w niniejszym Regulaminie oznaczają:

a. Bilet oznacza bilet PDF upoważniający Klienta do wstępu na Warsztaty Kulinarne;

b. Klient oznacza osobę fizyczną posiadającą pełną zdolność do czynności prawnych, osobę fizyczną

prowadzącą jednoosobową działalność gospodarczą, osobę prawną oraz jednostkę

organizacyjnie posiadającą osobowość prawną, która korzysta z usługi oferowanej przez

Organizatora;

c. Portal oznacza serwis internetowy dostępny w domenie internetowej wypiekana.pl i w subdomenie

internetowej bilety.wypiekana.pl

f. Prowadzący oznacza osobę prowadzącą Warsztaty Kulinarne wskazaną przez Organizatora dla

każdego z warsztatów w Portalu;

g. Rezerwacja oznacza czasowe zablokowanie wskazanych przez Klienta Biletów lub Voucherów;

h. Umowa oznacza umowę zawieraną pomiędzy Organizatorem, a Klientem, na mocy której Klient

nabywa prawo do udziału w Warsztatach Kulinarnych;

i. Warsztaty Kulinarne oznaczają warsztaty kulinarne realizowane zgodnie z warunkami opisanymi dla

każdego z warsztatów w Portalu na stronie internetowej danego warsztatu i na które Bilety są

dostępne za pośrednictwem systemu sprzedaży biletów Operatora;

j. Vouchery oznaczają bilety upominkowe dostępne w Portalu lub zakupione w siedzibie

Organizatora.

3. Regulamin dotyczy wszystkich Rezerwacji i zakupów dokonanych za pośrednictwem Portalu oraz w

siedzibie Organizatora.

4. Dokonanie Rezerwacji, zakup Biletu, zakup Vouchera są jednoznaczne z akceptacją Regulaminu.

5. Klient potwierdza zapoznanie się z Regulaminem, poprzez zaznaczenie odpowiedniego pola w

Portalu podczas dokonywania Rezerwacji.

6. Dokonując Rezerwacji Klient wyraża zgodę:

a. na przetwarzanie jego danych osobowych w zakresie niezbędnym do dokonania Rezerwacji oraz

realizacji Warsztatów Kulinarnych przez Operatora i Organizatora

b. na wykorzystanie swojego wizerunku utrwalonego w sposób o którym mowa w

nieodpłatnie i bezterminowo

- odpowiednio do zapisów ustawy o ochronie danych osobowych z dnia 10 maja 2018 rok (Dz. U z

2018 r poz.1000) dane nie będą udostępniane innym podmiotom z wyjątkiem podmiotów ustawowo

uprawnionych.

§3. REZYGNACJA, ODWOŁANIE WARSZTATÓW

 1. Opłata wniesiona przez Uczestnika oznacza wykupienie miejsca na wybranych warsztatach.
 1. W przypadku rezygnacji z udziału w wybranych i opłaconych warsztatach, uczestnik może wybrać inny termin warsztatów. Uczestnik o tym fakcie musi poinformować organizatora nie później niż 14 dni przed rozpoczynającym się wydarzeniem.
 2. Wpłacona kwota przez uczestnika nie podlega zwrotowi- uczestnikowi przysługuje wybór innego terminu lub innego tematu warsztatów w przypadku rezygnacji z warsztatów w tej cenie lub za dopłatą, różnice cenowe nie będą zwracane przez organizatora.

4. Uczestnik ma prawo do przeniesienia poniesionej opłaty jako opłaty za inny warsztat,

jednak nie później niż na 14 dni przed odbyciem się warsztatu z którego chce

zrezygnować, na rzecz innego warsztatu.

5. Nieobecność na warsztatach wiąże się z utratą dokonanej wpłaty.

6. Uczestnik w przypadku braku możliwości uczestniczenia w wykupionych warsztatach,

może wskazać inną osobę, która będzie uczestniczyła w tych warsztatach zamiast niego.

Uczestnik musi o takiej zmianie poinformować organizatora drogą e-mailową, na adres

wypiekana@wypiekana.pl najpóźniej 1 dzień przez rozpoczęciem warsztatów, których ta

zmiana dotyczy. Uczestnictwo tej osoby w warsztatach jest możliwe po zapoznaniu się i

zaakceptowaniu przez nią niniejszego Regulaminu.

7. Organizator pozostawia sobie możliwość odwołania lub przesunięcia warsztatów na inny

termin, z powodu nie zebrania się minimalnej, określonej przy opisie warsztatów liczby

uczestników lub z przyczyn od niego niezależnych.

8. Odwołując dane warsztaty Organizator może zaproponować Uczestnikowi inny termin

warsztatów o tej samej, bądź innej tematyce. W przypadku braku zgody Uczestnika na

zmianę, Organizator dokonuje zwrotu Uczestnikowi wniesionej przez niego opłaty w

terminie 14 dni roboczych od dnia poinformowania go przez Uczestnika o braku zgody na

zmianę.

9. W przypadku odwołania warsztatów organizator nie zwraca uczestnikom kosztów, które ponieśli z tytułu rezerwacji noclegu lub dojazdu na warsztaty.

10. Uczestnik spóźniony na warsztaty będzie uczestniczył w nim od momentu, w którym pojawił się na warsztacie. W takim wypadku prowadzący nie ma obowiązku przeprowadzania czynności związanych z prowadzeniem warsztatu od początku.

11. Organizator nie pokrywa kosztów dojazdu i ewentualnego noclegu uczestników warsztatów.

§4. OBOWIĄZKI I ODPOWIEDZIALNOŚĆ UCZESTNIKA W WARSZTATACH

1. Uczestnik zobowiązany jest do przestrzegania podczas warsztatów podstawowych zasad

higieny.

2. Uczestnik jest zobowiązany do przestrzegania zaleceń prowadzącego warsztat oraz zasad

bhp obowiązujących na Sali.

3. Uczestnik zobowiązany jest poinformować Organizatora o występujących u niego

chorobach zakaźnych (np. żółtaczka), których jest świadom, oraz o uczuleniach i

przeciwwskazaniach zdrowotnych, które mogą mieć znaczenie dla jego zdrowia podczas

warsztatów, w których bierze udział. Poinformowanie Organizatora nie zwalnia

Uczestnika z odpowiedzialności za nieprzestrzeganie zasad związanych z odżywianiem i

higieną, które wynikają z jego sytuacji zdrowotnej.

4. Uczestnik odpowiada za szkody wyrządzone podczas warsztatów sobie samemu bądź

innym Uczestnikom, które są wynikiem jego zaniedbań lub nieostrożnego/nieuważnego,

czy lekkomyślnego postępowania.

5. Zabrania się nagrywania obrazu i dźwięku przez Uczestnika podczas warsztatów.

§5. ZAKUP VOUCHERÓW

1. W celu dokonania Rezerwacji i zakupu Biletów Klient:

a. dokonuje wyboru Warsztatu Kulinarnego z listy dostępnej w Portalu;

b. dokonuje wyboru liczby miejsc z dostępnych na dane Warsztaty Kulinarne;

c. podaje swoje dane, tj. imię i nazwisko, adres poczty elektronicznej i telefon kontaktowy oraz hasło

niezbędne do wydrukowania Biletu;

d. potwierdza zapoznanie się z Regulaminem poprzez zaznaczenie odpowiedniego pola;

e. może wybrać opcję dostarczania okresowego informacji o Portalu i wydarzeniach Organizatora na

wskazany adres poczty elektronicznej;

f. wybiera sposób płatności z listy udostępnionej przez Portal;

g. przed zatwierdzeniem Rezerwacji Klient widzi w Portalu jej podsumowanie z określoną kwotą do

zapłaty.

2. W celu dokonania Rezerwacji i zakupu Voucherów Klient:

a. dokonuje wyboru Vouchera z listy dostępnej w Portalu;

b. dokonuje wyboru liczby Voucherów;

c. podaje swoje dane, tj. imię i nazwisko, adres poczty elektronicznej i telefon kontaktowy oraz hasło

niezbędne do wydrukowania Vouchera;

d. potwierdza zapoznanie się z Regulaminem poprzez zaznaczenie odpowiedniego pola;

e. może wybrać opcję dostarczania okresowego informacji o Portalu i Wydarzeniach na wskazany

adres poczty elektronicznej;

f. wybiera sposób płatności z listy udostępnionej w Portalu;

g. przed zatwierdzeniem Rezerwacji Klient widzi w Portalu jej podsumowanie z określoną kwotą do

zapłaty.

3. W celu zakupu Biletów z wykorzystaniem Voucherów Klient:

a. dokonuje wyboru Warsztatu Kulinarnego z listy dostępnej w Portalu;

b. dokonuje wyboru liczby miejsc z dostępnych na dane Warsztaty Kulinarne;

c. podaje swoje dane, tj. imię i nazwisko, adres poczty elektronicznej i telefon kontaktowy oraz hasło

niezbędne do wydrukowania Biletu;

d. potwierdza zapoznanie się z Regulaminem poprzez zaznaczenie odpowiedniego pola;

e. może wybrać opcję dostarczania okresowego informacji o Portalu i wydarzeniach Organizatora na

wskazany adres poczty elektronicznej;

f. w pole Voucher wpisuje jego numer;

g. wybiera sposób płatności pozostałej kwoty z listy udostępnionej w Portalu;

h. przed zatwierdzeniem Rezerwacji Klient widzi w Portalu jej podsumowanie z określoną kwotą do

zapłaty.

4.Klient akceptuje warunki Rezerwacji poprzez przycisk „Zamówienie z obowiązkiem zapłaty”.

5.Klient ponosi odpowiedzialność za prawdziwość i prawidłowość danych

6. Rezerwacja ma charakter czasowy i ważna jest przez czas wskazany w Regulaminie,

który wynika z wybranej formy płatności.

7. Operator przesyła na adres poczty elektronicznej Klienta wskazany zgodnie z podsumowanie Rezerwacji.

8. Klient dokonuje zapłaty kwoty wynikającej z Rezerwacji zgodnie z wybraną przez siebie formą

płatności.

9. Po otrzymaniu pełnej kwoty wynikającej z Rezerwacji Operator dostarcza Bilety lub Vouchery.

§ 6. Forma Biletów i Voucherów

1.Bilety są dostępne w formie biletów PDF.

2. Klient zobowiązuje się do zachowania w tajemnicy numeru Rezerwacji, numeru Vouchera,

ustalonego samodzielnie hasła niezbędnego do wydruku Biletu lub Vouchera, co za tym idzie

zobowiązuje się do ochrony biletu elektronicznego przed wszelkimi próbami kopiowania, skanowania

i powielania.

3. Klient ma prawo przekazania Vouchera osobie trzeciej z zachowaniem zasad terminu ważności biletu.

1. Operator oferuje następujące formy płatności internetowej (online) za Bilety:

a. przelew bankowy,

b. płatność internetowa (on-line) przelewem lub kartą płatniczą,

d. Gotówka/karta – przy zakupie vouchera w siedzibie Organizatora

2. Dostępne formy płatności podane są w trakcie dokonywania Rezerwacji Warsztatów Kulinarnych

i/lub Vouchera.

3. Płatności realizowane są przez współpracujący z Operatorem podmiot świadczący usługi akceptacji

płatności kartami płatniczymi i/lub przelewów internetowych.

4. Nazwa podmiotu/podmiotów współpracujących z Operatorem, o których mowa powyżej znajduje

się w Portalu i widoczna jest dla Klienta podczas procesu zakupu Biletów.

5.. Zawarcie umowy z Klientem następuje w momencie zapłaty pełnej kwoty należności wynikającej z

Rezerwacji.

6.. W przypadku wyboru opcji przelewu bankowego płatność może być dokonana jedynie na numer

rachunku bankowego Operatora wskazany w potwierdzeniu Rezerwacji przesłanej na adres poczty

elektronicznej Klienta wskazany zgodnie

7. Operator przyjmuje przelewy w polskich złotych.

8. W przypadku płatności w innej walucie Klient powinien wybrać opcję podziału kosztów przelewu

zagranicznego/walutowego taką, aby pełna kwota należności została zaksięgowana na rachunku

Operatora.

9. Jeżeli Klient przeleje środki w związku z Rezerwacją w sposób inny, niż określony w § 7 ust.10

Operator zwróci je na rachunek Klienta odejmując od kwoty przelewu koszt realizacji takiej płatności

pobierany przez bank Operatora.

§7. Formy i warunki dostarczenia Biletów i Voucherów

1. Dostępne są następujące formy dostawy: dla Biletów i Voucherów: pocztą elektroniczną na adres

poczty wskazany przez Klienta lub odbiór w lokalu WypiekAna

2. Terminy dostarczenia Biletów i Voucherów pocztą elektroniczną wynoszą maksimum 1 dzień

Roboczy.

3. W przypadku Biletów i Voucherów Operator przesyła na adres poczty elektronicznej wskazany

przez Klienta link do Portalu umożliwiający ich pobranie, zapisanie i

wydrukowanie.

4. Klient po otrzymaniu Biletów lub Voucherów zobowiązany jest sprawdzić poprawność danych

wydrukowanych na Biletach, Voucherach i uzupełnienie go według wytycznych podanych przy zamówieniu.

5. Wszelkie stwierdzone niezgodności zidentyfikowane przez Klienta w trakcie sprawdzania, o którym

mowa powyżej powinny być zgłoszone Operatorowi.

6. Organizator ma prawo do zastosowania ceny promocyjnej z powodu nie zebrania minimalnej

grupy uczestników do 3 dni przed planowanymi Warsztatami Kulinarnymi. Organizator nie zwraca,

ani nie refunduje różnicy pomiędzy ceną regularną Warsztatów Kulinarnych, a ofertą promocyjną.

§10 Reklamacje

1. Wszystkie reklamacje Klientów rozpatrywane są przez Operatora w ciągu maksymalnie 10 dni

roboczych i powinny być przesłane na adres poczty elektronicznej reklamacje@biletyna.pl lub na

adres korespondencyjny Operatora.

2. Ewentualne zwroty i rekompensaty dla Klienta w wyniku pozytywnego rozpatrzenia reklamacji, o

których mowa w § 9 ust. 1 będą dokonywane w terminie określonym w § 9 ust. 4.

3. Jeśli reklamacja nie jest związana z Operatorem, Portalem lub jego działaniem, a dotyczy

Organizatora, Operator przekazuje taką reklamację niezwłocznie do Organizatora.

4. W przypadku, o którym mowa w § 10 ust. 3, termin rozpatrzenia reklamacji może być wydłużony i

zależy od Organizatora, a o wydłużeniu czasu rozpatrywania reklamacji Klient zostanie niezwłocznie

powiadomiony przez Operatora drogą elektroniczną.

5. Uczestnik ma prawo złożyć reklamację dotyczącą przebiegu Warsztatów. Reklamację należy złożyć

w terminie 7 dni od terminu Warsztatów.

6. Wszelkie spory związane z usługami świadczonymi przez Operatora w ramach Portalu będą

rozstrzygane przez sądy powszechne.

§8 Zakupy produktów Pracownia Cukiernicza WypiekAna

8.1. Zamówienia

 1. Zamówienia składa się wybierając Produkty z oferty Sklepu Internetowego.
 2. Zamówienia w Sklepie Internetowym mogą być składane przez 7 dni w tygodniu, 24 godziny na dobę.

3. W celu złożenia Zamówienia należy:

a) Wypełnić formularz,

b) Wybrać Produkty z oferty Sklepu Internetowego, a następnie zaznaczając przycisk „Do koszyka” potwierdzić wybór Produktu, zgodnie z jego opisem i ceną oraz wyborem liczby sztuk,

c) Dokonać wyboru sposobu Dostawy (w tym podać adres dostawy, adres email i numer telefonu),

d) Zaakceptować całe skompletowane Zamówienie za pomocą zaznaczenia przycisku „Zamawiam”

e) Dokonać wyboru sposobu Płatności,

f) Zaznaczyć przycisk „Potwierdzam zamówienie”.

4. Potwierdzenie złożenia Zamówienia zostanie przesłane, drogą elektroniczną, w formie e-mail, na adres podany przez Klienta. Zamówienie otrzymuje status „Oczekiwanie na płatność”. Przyjęcie płatności za Zamówienie Klienta zostanie potwierdzone drogą elektroniczną, w formie e-mailowej

5. Sprzedawca potwierdzi przyjęcie Zamówienia drogą elektroniczną

6. W przypadku posiadania kodu rabatowego Klient powinien wpisać ten kod przed złożeniem Zamówienia w przeznaczonym do tego celu polu formularza Zamówienia. Wartość Zamówienia znajdującego się w Koszyku lub/i kosztów dostawy, zostanie automatycznie zmniejszona o kwotę wynikającą z wartości kodu rabatowego. Sprzedawca poinformuje Klienta o obowiązywaniu dodatkowych ograniczeń lub warunków zastosowania kodu rabatowego wraz z przekazanym kodem rabatowym lub doręczy w inny sposób, umożliwiający zapoznanie się z nimi przed złożeniem Zamówienia.

7. Zamówienie może zostać zmienione lub anulowane przed przejściem do płatności po uprzednim jego potwierdzeniu.

8. Zamówienie o statusie „Zamówienie przyjęte” nie podlega zmianie ani anulowaniu, tj. anulowanie ani zmiana Zamówienia nie są możliwe po dokonaniu zapłaty za Zamówienie oraz potwierdzeniu przez Sprzedawcę jego przyjęcia.

8.2 Dostawa, odbiór ososbisty

 1. Zamówienia odbierane są w pracowni WypiekAna po wcześniejszym wybraniu godzin, dni odbioru przy zamówieniu. Ul. Jesionowa 13/2
 2. Forma odbioru dostawy jest bezpłatna

3. W przypadku nieodebrania Zamówienia w dniu odbioru Produkty zostaną zutylizowane, a Klientowi nie będzie przysługiwało prawo do zwrotu pieniędzy.

6. Z uwagi na fakt, iż Produkty stanowią artykuły spożywcze o krótkim okresie przydatności do spożycia, gwarancja świeżości zamówionych Produktów może być zapewniona w pierwotnym terminie dostawy.

8.3 Warunki reklamacja i zwrotu, odstąpienie

 1. Sprzedawca zobowiązany jest do dostarczenia Produktów zgodnie ze złożonym Zamówieniem, bez wad ilościowych i jakościowych.
 2. Zgłoszona reklamacja zostanie rozpatrzona w terminie 14 dni od dnia jej przekazania Sprzedawcy drogą mailową. Odpowiedź na reklamację zostanie przesłana Klientowi na adres przez niego wskazany. Brak odpowiedzi we wskazanym terminie zostanie uznany za pozytywne rozpatrzenie reklamacji.
 3. W przypadku uznania reklamacji, Sprzedawca zwraca Klientowi należność za zareklamowany wadliwy Produkt w terminie do 14 dni, licząc od pozytywnego rozpatrzenia reklamacji, przy użyciu takiego samego sposobu płatności, jakiego użył konsument, chyba że konsument wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami.
 4. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za jakość Produktów, jeżeli ich jakość uległa pogorszeniu już po dostarczeniu Produktów Klientowi, jak również z przyczyn od niego niezależnych dotyczących siły wyższej, oraz z przyczyn leżących po stronie Klienta (tj. Produkty żywności łatwopsujące się; Produkty świeże o krótkich terminach ważności, w sytuacji gdy Klient nie przechowywał tych Produktów zgodnie z ich właściwością).
 5. Klientowi nie przysługuje prawo do odstąpienia od Zamówienia złożonego i zapłaconego w Sklepie Internetowym, tj. posiadającego status „Zamówienie przyjęte” (odstąpienie od umowy sprzedaży zawartej na odległość/poza lokalem przedsiębiorstwa) w przypadku zamówienia Produktów ulegających szybkiemu zepsuciu lub mających krótki termin przydatności do użycia (np. artykuły spożywcze, produkty garmażeryjne, pieczywo, ciasta itp.), które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami i nie mogą zostać zwrócone, które są wyprodukowane według specyfikacji Klienta lub służą zaspokojeniu jego indywidualnych potrzeb (tj. torty, ciasta wykonane na zamówienie Klienta), są dostarczone w zapieczętowanym opakowaniu, których po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeśli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu (tj. zapakowane ciasta, produkty garmażeryjne).
 6. W przypadku innych Produktów, niż wymienione w pkt 8 ) Klient może od Zamówienia (umowy sprzedaży zawartej na odległość/poza lokalem przedsiębiorstwa) odstąpić bez podania przyczyny składając Sprzedawcy oświadczenie o odstąpieniu (w formie elektronicznej) w terminie 14 dnia kalendarzowych. Do zachowania terminu wystarczy wysłanie oświadczenia o odstąpieniu od umowy, którego wzór dostępny jest do pobrania ze strony UOKIK https://www.uokik.gov.pl/wzory_pism.php (oświadczenie o odstąpieniu od umowy zawartej na odległość lub poza lokalem przedsiębiorstwa) na adres: wypiekana@wypiekana.pl przed upływem terminu do odstąpienia.
 7. W przypadku odstąpienia od umowy przez Klienta, Sprzedawca w terminie 14 dni dokona zwrotu pieniędzy Klientowi. Sprzedawca dokona ww. zwrotu w taki sam sposób, w jaki została dokonana pierwotna transakcja sprzedaży, chyba że Klient wyda inną dyspozycję, podając na piśmie numer rachunku bankowego, na który Sprzedawca ma dokonać zwrotu płatności.

§9. Płatności.

1. Zamawiający jest zobowiązany zapłacić Sprzedawcy łączną cenę Zamówienia, na którą składają się ceny brutto zamawianych rzeczy i koszt ich dostawy obowiązujące w Sklepie w chwili składania Zamówienia.

2. Ceny brutto są wyrażone w złotych polskich i zawierają wszystkie należne podatki.

3. Sprzedawca udostępnia w Sklepie następujące formy płatności:

a) płatności Shoplo

b) płatności kartą (Visa, Visa Electron, MasterCard, MasterCard Electronic, Maestro)

4. Płatność ceny Zamówienia następuje w formie wybranej przed złożeniem Zamówienia.

5. Termin płatności wynika z formy płatności wybranej przez Zamawiającego. Poza płatnością za pobraniem, płatność następuje po zawarciu Umowy sprzedaży, a przed dostawą i wydaniem rzeczy.

6. Płatności są obsługiwane przez spółkę Blue Media S.A. z siedzibą w Sopocie przy ul. Powstańców Warszawy 6

10. Ochrona Danych Osobowych

1. Administratorem danych osobowych, przetwarzanych w związku z podjętymi przez Zamawiającego czynnościami zmierzającymi do zawarcia Umowy sprzedaży oraz w związku z jej realizacją, jest Sprzedawca.

2. Przetwarzanie danych osobowych odbywa się na zasadach określonych w ustawie o ochronie danych osobowych.

3. Udostępnienie danych osobowych przez Zamawiającego ma charakter dobrowolny, ale niezbędny do złożenia Zamówienia i realizacji Umowy sprzedaży, a ich przetwarzania następuje:

a) w celu zawarcia i realizacji Umowy sprzedaży,

b) na potrzeby marketingu bezpośredniego produktów i usług Sprzedawcy.

4. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych w przypadku, o którym mowa w pkt. 3 lit. a) jest ustawowe upoważnienie do przetwarzania danych niezbędnych do nawiązania, ukształtowania treści, zmiany lub rozwiązania stosunku prawnego między Zamawiającym i Sprzedawcą, jak również ze względu na właściwość Umowy sprzedaży, zaś w przypadku, o którym mowa w pkt. 3 lit. b) jest ustawowe upoważnienie do przetwarzania danych osobowych, gdy jest to niezbędne dla wypełnienia prawnie usprawiedliwionych celów realizowanych przez administratora danych.

5. Dane osobowe zgromadzone przez Sprzedawcę mogą być udostępnione: a) odpowiednim organom państwowym na ich żądanie na podstawie odpowiednich przepisów prawa, b) innym osobom i podmiotom w przypadkach przewidzianych przez przepisy prawa.

6. Zakres przetwarzanych danych obejmuje w szczególności następujące dane osobowe:

a) nazwiska i imiona

b) numer telefonu

c) adres poczty elektronicznej e-mail

d) adres do wysyłki

7. Zamawiający może dobrowolnie udostępnić swój adres e-mail w celu wykorzystania go przez Sprzedawcę na potrzeby działań marketingowych Sprzedawcy, polegających przede wszystkim na przesyłaniu Zamawiającym informacji handlowych dotyczących produktów i usług Sprzedawcy.

8. Sprzedawca zapewnia odpowiednie środki techniczne i organizacyjne zapewniające bezpieczeństwo danych osobowych udostępnionych przez Zamawiającego, w szczególności uniemożliwiające dostęp do nich osobom trzecim lub ich przetwarzanie z naruszeniem przepisów prawa, zapobiegające utracie danych, ich uszkodzeniu lub zniszczeniu.

9. Zamawiającemu przysługuje prawo:

a) dostępu do swoich danych osobowych przekazanych Sprzedawcy, prawo dokonywania uzupełnienia, korekt oraz aktualizacji treści danych w drodze komunikacji ze Sprzedawcą;

b) żądania czasowego lub stałego wstrzymania przetwarzania danych osobowych lub ich usunięcia, o ile okazałyby się one niekompletne, nieaktualne, nieprawdziwe lub zebrane z naruszeniem przepisów prawa - w tym celu należy wysłać pismo, listem poleconym, na adres korespondencyjny Sprzedawcy;

c) sprzeciwu wobec przetwarzania ich danych osobowych oraz prawo żądania ich usunięcia, gdy staną się one zbędne do realizacji celu, dla którego zostały zebrane - w tym celu należy wysłać pismo, listem poleconym, na adres korespondencyjny Sprzedawcy.

§11 Postanowienia końcowe

1. Niniejszy regulamin dostępny jest w Portalu przed dokonaniem zakupu usług.

2. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszego regulaminu w każdej chwili o ile nie

naruszy to praw nabytych przez Klientów. Zmiana nie dotyczy uczestników, którzy wykupili Warsztaty

Kulinarne i zaakceptowali regulamin, chyba że wyrażą zgodę na taką zmianę.

3. Do prawidłowego korzystania z Portalu niezbędne jest posiadanie przeglądarki internetowej

zgodnej ze standardem HTML5 oraz z włączoną obsługą JavaScript oraz SSL/TLS (np.: Mozilla Firefox,

Google Chrome)

4. Organizator zastrzega prawo do czasowych przerw w funkcjonowaniu Portalu, powyższe pozostaje

jednak bez wpływu na realizację potwierdzonych przez Organizatora zamówień.

5. Użytkownik Portalu zapisując się do newslettera wyraża zgodę na otrzymywanie od WypiekAna

informacji handlowych, w tym ofert i promocji, środkami komunikacji elektronicznej. Dane osobowe

będą przetwarzane przez WypiekAna Anna Samsel ul. Jesionowa 13/2 Gdańsk 80-261 jako

administratora danych w celu przesyłania informacji handlowych drogą elektroniczną, w tym:

świadczenia usługi newsletter. Podanie danych osobowych ma charakter dobrowolny.

Użytkownikowi przysługuje prawo wglądu do danych oraz ich poprawiania lub usunięcia.

6. Użytkownik serwisu internetowego www.wypiekana.pl w każdej chwili może się zapisać lub wypisaćz newslettera.

7. Klient oświadcza, że dane podane przez niego Organizatorowi są prawdziwe i kompletne. W

przypadku zmiany danych Klient zobowiązany jest powiadomić o tym fakcie Organizatora, jeżeli ma

to wpływ na realizację Usługi.

do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoplo.pl, powered by Shoper.